ૐ Dear Seeds ૐ

Here is the first wave of lineup for the first few days of Solar Seeds Gathering 2020:

1st of August – Goa Gil – 24H Trance Dance Initiation

3rd of August – Fullmoon Mondo – 25H extra-long set

4th-5th of August – JAPAN PARTY ええやないか/EEYANAIKA

Nstomp(Singapore)
FULLMOON MONDO LIVE SET(Japan)
DK BASELINE (Japan)
KEITAMIN (Japan)
NAGA (Japan)
YANMAH (Japan)
PYON (Japan)
MI-BOU (Japan)
CROXONE (Taiwan)
Luu Qoo (Taiwan)
KIXARAGI(Japan)
TΔzigen(Japan )
VICK(Malaysia)
KAKASHI (Japan / Georgia )
Canna Bitch(Japan)
NAMASTE (Japan)
Rain(Taiwan)
Derek (Taiwan)
kālikā(Taiwan)

ええやないか/EEYANAIKA
https://www.facebook.com/eeyanaika/

We proudly present the second wave of psy and chill artists lineup … other BIG surprises to come 😉


ATMA (RO)- https://www.facebook.com/ATMASTUDIO/ – Live
Lyktum (SERBIA)- https://www.facebook.com/Lyktum/ -Live
E-Mantra (RO)- https://www.facebook.com/EMantra604/ -Live
Ancient Core (RO)- https://www.facebook.com/AncientC0re/ – Live & Dj set
KaleiDrone (RO)- https://www.facebook.com/KaleiDrone-256162338374971/ – Live & Dj set
Botond (HU)- https://www.facebook.com/botond.dj/
Varazslo (HU)- https://www.facebook.com/varazsloo/
Psyla (Czech Republic)- https://www.facebook.com/djondrejpsyla/
Toge (HU)- https://www.facebook.com/togedj/
Djane Nanonymus (HU)- https://www.facebook.com/djanenanonymus/
Trans-Humantza (RO)- https://www.facebook.com/transhumantza/
Thal (RO)- https://www.facebook.com/PsyThal/
Overder (RO)- https://www.facebook.com/overder.redrevo
Darkology (RO)- https://www.facebook.com/Darkology-1623138811252795/
Azthura (RO)- https://www.facebook.com/Azthuraa/
Apollo (RO)- https://www.facebook.com/apollo.robert
Mudassasi (HU)- https://www.facebook.com/Mudassasi/
Nekros (HU)- https://www.facebook.com/nekros.bananja.theory/
AlphaKey (HU)- https://www.facebook.com/djalphakey/
Natty Ned (RO)- https://www.facebook.com/natty.ned
Option Zero (RO)- https://www.facebook.com/omkaraomananda
PsyLev (RO)- https://www.facebook.com/PsyLev/
Alkalin (RO)- https://www.facebook.com/alkalinofficial/
Zomok (RO)- https://www.facebook.com/Zomok-117730619627586/
Djane Schuska (RO)- https://www.facebook.com/nullavitasinemusica/
Djane TuRiYa (RO)- https://www.facebook.com/dj.turiya/
Saynar (RO)- https://www.facebook.com/Saynar-1662953977095599/
Sasha Kuschs (UKRAINE)- https://www.facebook.com/djartalien
Brainiac / Brainy (DE)- https://www.facebook.com/DJ-BRAINIAC-TRI-ANGEL-380235078733161/

More soon!

Follow & like us :)

Get your tickets